تجليل از شركت صنعت پلاست آبيار بعنوان کسب رتبه برتر صادرات صنایع کوچک و متوسط در کشور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه و برتر صنایع کوچک و متوسط کشور از شركت صنعت پلاست آبيار  بعنوان کسب رتبه برتر صادرات صنایع کوچک و متوسط در کشور تجلیل شد.

 

تجليل از شركت صنعت پلاست آبيار  بعنوان کسب رتبه برتر صادرات صنایع کوچک و متوسط در کشور

 

تجليل از شركت صنعت پلاست آبيار  بعنوان کسب رتبه برتر صادرات صنایع کوچک و متوسط در کشور

 

تجليل از شركت صنعت پلاست آبيار  بعنوان کسب رتبه برتر صادرات صنایع کوچک و متوسط در کشور

 

تجليل از شركت صنعت پلاست آبيار  بعنوان کسب رتبه برتر صادرات صنایع کوچک و متوسط در کشور

 

تجليل از شركت صنعت پلاست آبيار  بعنوان کسب رتبه برتر صادرات صنایع کوچک و متوسط در کشور

 

تجليل از شركت صنعت پلاست آبيار  بعنوان کسب رتبه برتر صادرات صنایع کوچک و متوسط در کشور